Home » Vlada Republike Srpske utvrdila visinu osnovice za 2023. godinu

Vlada Republike Srpske utvrdila visinu osnovice za 2023. godinu

autor: Play Team
0 komentara

Vlada Republike Srpske donijela je 18.1.2023. godine na 4. sjednici, u Banjaluci, Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2023. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Osnovica za obračun primanja za 2023. godinu utvrđena je u iznosu od 793,02 KM što predstavlja povećanje osnovice za 13,5% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini, a koja je iznosila 698,70 KM. Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2023. godini će se vršiti za 46.265 korisnika, od čega za 29.520 korisnika lične invalidnine i 16.745 korisnika porodične invalidnine. U Budžetu za 2023. godinu za ove namjene planirana su ukupna sredstva u iznosu od 73.500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku kojom je utvrdila visinu osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2023. godinu u iznosu od 2,20 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, a koja je u prethodnoj godini iznosila 1,94 KM. Broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka sa stanjem na dan 31.12.2022. godine je 86.615, a prema procjeni, broj boraca koji će ispuniti uslove za mjesečni borački dodatak u 2023. godini je 3.000. Budžetom za 2023. godinu, na budžetskoj poziciji za ove namjene predviđena su sredstva u iznosu od 81.850.000,00 KM.

Kada je u pitanju godišnji borački dodatak, Vlada je donije Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2022. godinu u visini od 4,43 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu iznosila je 3,90 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Borci koji imaju pravo na godišnji borački dodatak za 2022. godinu su borci prve i druge kategorije mlađi od 60 godina, a isplatom će biti obuhvaćeno 35.000 boraca. Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka za procijenjeni broj korisnika procjenjuje se da je potreban iznos od 6.435.450,00 KM.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 242,55 KM borcima sa navršenih 65 godina koji ne mogu ostvariti pravo na penziju ali imaju 15 i više godina penzijskog staža u koji je uračunat i posebni staž u dvostrukom trajanju.

Isplata mjesečnog novčanog primanja će se vršiti borcima koji u 2023. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, kao i borcima koji su u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske ostvarili tu vrstu primanja u periodu 2018-2022. godina. Sa 31.12.2022. godine evidentirano je 890 korisnika mjesečnog novčanog primanja.

Za ove namjene odobrava se plasman sredstava predviđenih Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u iznosu od 2.650.000,00 KM.

Izvor: www.vladars.net

Slični članci

Ovaj websajt koristi kolačiće. OK Saznajte više ovdje

Skip to content